Odbor všeobecnej pedológie a pedogeografie

Oddelenie všeobecnej pedológie a pedogeografie sa zameriava na pôdoznalecký výskum zameraný ako na produkčný potenciál pôd, tak aj na ostatné, najmä environmentálne funkcie pôdy a na ochranu pôd. Významnou súčasťou náplne práce oddelenia je tvorba a uchovávanie údajov o pôde a spracovanie priestorových údajov (základných a tematických pôdnych máp). Jedná sa najmä o nasledovné tematické okruhy:
  • aplikovaný výskum pôd Slovenska v kontexte regionálnych, národných aj nadnárodných (EÚ) potrieb podpory rozhodovania v oblasti pôdohospodárstva a životného prostredia,
  • vytváranie účelových, najmä geografických informácií o pôdnom kryte Slovenska, akými sú mapy a digitálne priestorové modely rôznych jednoduchých, ale aj komplexných vlastností pôdy a poľnohospodárskej krajine,
  • budovaní a správe národného informačného systému o pôde, venuje sa najmä informatizácii výstupov Komplexného prieskumu poľnohospodárskych pôd Slovenska – ako základného zdroja údajov o vlastnostiach a rozšírení poľnohospodárskych pôd Slovenska a postupnom dopĺňaní informačného systému o pôde o novo získané údaje,
  • riešenie odborných úloh spojených so sprístupnením odborného obsahu informačného systému o pôde v zmysle záväzných nariadení EÚ (direktíva INSPIRE),
  • postupné dopĺňanie a rozvíjanie existujúcej poznatkovej bázy v oblasti mapovania, klasifikácie, geografickej analýzy pôdy, modelovania pôdnych a pôdno-krajinných procestov degradácie a ochrany pôdy; poznatková báza tak umožňuje pružne a vhodne reagovať na potreby rozhodovacej praxe na rôznych úrovniach (štátna správa, samospráva).

Pre zabezpečenie svojich úloh vykonáva viacero konkrétnych činností:
  • terénny pôdoznalecký prieskum, mapovanie, klasifikácia pôdy, odber vzoriek a analýza a interpretáciu experimentálnych výsledkov (poľnohospodárske pôdy, pôdy urbanizovaných území),
  • hodnotenie rôznych aspektov pôd a poľnohospodárskej krajiny (voda v pôde, klimatická zmena) pre praktické aj výskumné účely,
  • kompilácia a spracovanie pôdnych a tematických máp (syntetických, alebo monotematických) s databázovým alebo grafickým výstupom (počítačové spracovanie vo forme GIS),
  • poskytovanie a sprístupňovanie informácií o pôde a poľnohospodárskej krajine a tvorba účelových mapových výstupov pre subjekty štátnej správy, verejnej správy samosprávy, edukačnej sféry a verejnosť,
  • samostatné riešenie vedeckých programov a medzinárodná spolupráca v oblasti tvorby a správy informácií o pôde a poľnohospodárskej krajine.


Adresa: Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
Kontakt: doc. RNDr. Jaroslava SOBOCKÁ, CSc.
  02 / 48 20 69 12
Email: jaroslava.sobocka@nppc.sk