HRIS

Harmonizovaný registračno-informačný systém (HRIS) je webová aplikácia slúžiaca pre potreby dusičnanovej smernice – nitrátovej direktívy (Smernica č. 91/676/EHS o ochrane vodných zdrojov pred znečistením dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva).

Jej primárnym účelom je kontrola aplikácie dusíkatých hnojivých látok (hnojív) v zakázanom období. Aplikácia umožňuje užívateľom poľnohospodárskej pôdy žiadať o výnimku aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období v zmysle zákona č. 394/2015 z 12. novembra 2015 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a príslušnej vyhlášky.

Výnimky na aplikáciu dusíkatých hnojív sa žiadajú na poľnohospodárske parcely na úrovni plodín na kultúrnych dieloch (KD) z registra poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS). Aplikácia HRIS je preto prepojená s databázou LPIS a umožňuje tak jej užívateľom vytvoriť si osobitný zoznam KD, ktoré užívajú a mať pohodlnejší prístup k informáciám.

Registrácia a používanie systému sú bezplatné. Užívateľ aj inšpektor majú k dispozícii manuál na prácu s aplikáciou.

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

PrihlásenieRegistrácia

Správcom web aplikácie HRIS je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP)

Výnimky na aplikáciu dusíkatých hnojív udeľuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP)

V prípade technických problémov kontaktujte hris@vupop.sk

Odkazy a prílohy: